Direkt väster om Degeberga ligger ett vackert beteslandskap kring höjdsträckningen Söndre klack. I branterna finns sandstäppsflora med många sällsynta arter. Höjden erbjuder också storslagen utsikt över Linderödsåsens östra sluttning.

Parkeringsmöjligheter i Degeberga där det också finns bussförbindelser.

Områdesbeskrivning
Söndreklack är en stor och starkt kuperad, blockrik betesmark omedelbart väster om Degeberga i gränsen mellan kalkberggrunden och Linderödsåsens urberg. Forsakarsbäcken slingrar sig genom området och omges av fuktängar. En gammal banvall avgränsar området i väster. I trädskiktet finns dungar av tall i den östra delen.

Beteshagarna är blockrika och på sluttningarna har terrasser bildats till följd av lång och kontinuerlig betesdrift.

Naturtyper
Sluttningarna domineras av artrika friskängs-, gräsheds-, torrängs- och sandstäppsvegetationer. Här återfinns stenkrassing, sandlusern, tofsäxing, liten sandlilja, fältvädd, sandsvingel, källört mm.

Natura 2000-arter
Sandnejlika förekommer rikligt i såväl sandstäppen som angränsande torra gräsmarker och gräshedar.