§1 Degeberga Byalags mål och syfte

Byalaget skall verka för en positiv utveckling av Degeberga med människan och naturen i centrum.

Byalaget skall tillvarata invånares och föreningars lokala intresse.

Byalaget skall verka för att stimulerande och positiva aktiviteter kommer till stånd.

Byalaget skall vara partipolitiskt obundet och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

§2 Medlemskap och avgifter

Var och en som har anknytning till Degeberga kan bli medlem i Degeberga Byalag

Medlem erlägger avgift som fastställes vid ordinarie Byalagsstämma.

Medlem kan uteslutas om medlemmen bryter mot stadgarna, bedriver destruktiv verksamhet eller uppträder i strid mot Byalagets intresse. Beslut härom fattas av ordinarie eller extra Byalagsstämma.

Genom beslut av Byalagsstämman får person på förslag av styrelsen kallas som hedersmedlem i föreningen.

§3 Verksamhetsår

Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.

§4 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av en ordförande, 6 ordinarie ledamöter och 2 till 4 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan därutöver inom sig utse andra funktioner. Dessutom bör styrelsen adjungera medlemmar för speciella aktiviteter.

Styrelseledamot skall vara medlem och ha fyllt 18 år.

Styrelseledamot förutsätts stå till förfogande för omval vid kommande årsmöte, om denne inte skriftligt avsagt sig återval till valberedningen senast den 1 december.

§5 Styrelsens åligganden

Styrelsen ansvarar för att Byalaget driver en verksamhet i enlighet med fastställda mål och syften.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall hålla minst fyra protokollförda sammanträden per år efter kallelse av ordföranden eller dennes ställföreträdare.

Styrelsen bör forma arbetsgrupper för speciella frågor/aktiviteter. Dessa skall skriftligt rapportera sina aktiviteter till styrelsen.

Byalagets firmateckning görs av ordföranden och kassören gemensamt.

Styrelsen kan ge ordföranden och kassören fullmakt var för sig att disponera Byalagets medel.

§6 Rösträtt

Rösträtt har den medlem som fyllt 16 år. För att utöva sin rösträtt och fatta beslut på Byalagsstämman gäller:

– att varje röstberättigad äger en röst.

– att rösträtt ej får utövas genom ombud.

– att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val om någon begär det, förrättas genom sluten omröstning.

– att såsom stämmans beslut gäller den mening som fått flest röster (gäller dock ej stadgeändring enligt § 9.

– att stämmans ordförande har utslagsröst utom vid personval, då lottning sker.

§7 Byalagsstämman

ordinarie Byalagsstämma avhålles före februari månads utgång. Extra Byalagsstämma utlyses av styrelsen när densamma finner det lämpligt eller då framställning därom görs av minst en femtedel av de röstberättigade medlemmarna.

Kallelse till Byalagsstämman skall ske minst 10 dagar före stämman, genom brev eller utskick och skall dessutom anslås på anslagstavlor i samhället. Vid kallelse till extra Byalagsstämma skall i kallelsen anges det eller de ärenden som skall behandlas.

Vid ordinarie Byalagstämma skall följande behandlas:

 1:  Val av mötesordförande

 2:  Val av mötessekreterare

3:  Justering av röstlängd

4:  Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.

5:  Fråga om byalagstämman behörigen utlysts.

6:  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, reviderat bokslut och revisionsberättelse för det närmast
föregående räkenskapsåret.

7:  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

8:  Val av ordförande.

9:  Val av ordinarie styrelseledamöter.

10: Val av suppleanter.

11: Val av ordinarie revisorer för ett år.

12: Val av revisorssuppleanter.

13: Val av valberedning – tre ledamöter för ett år.

14: Fastställande av medlemsavgift.

15: Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till Byalagsstämman eller som av medlem skriftligen anmälts hos   styrelsen senast 4 dagar före Byalagsstämman.

16: Övriga ärenden

§8 Revisor och Suppleant

Styrelsens förvaltning och Byalagets räkenskaper skall granskas av två revisorer valda av Byalagstämman. För revisorerna skall finnas två suppleanter. Revisorerna skall ha tillgång till alla handlingar när de så önskar.

§9 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring skall fattas på två av varandra följande möten, därav minst en ordinarie Byalagsstämma. På det möte som sist hålles skall beslut tas av minst två tredjedelar av de närvarande.

§10 Byalagets upplösning

Beslut om upplösning av Byalaget skall fattas på två av varandra följande möten, därav minst en ordinarie Byalagsstämma. På det möte som sist hålles skall beslut fattas av minst två tredjedelar av de närvarande. Om Byalaget upplöses skall behållningen tillfalla ändamål som gagnar Degeberga.